ΩΡΑ
15:13:43
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
8 ??????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

??????? ??? ???????: ??? ????????? ??????, ??? ??? International Herald Tribune
Πολλο? παρατηρητ?ς της μεγ?λης αναταραχ?ς που ?χει ξεσπ?σει στον αραβικ? κ?σμο συμφωνο?ν σε ?να πρ?γμα: ?ταν αναπ?ντεχη.
Εν? τα ρε?ματα δυσαρ?σκειας εναντ?ον των ισχυρ?ν ανδρ?ν της περιοχ?ς π?ντα υπ?ρχαν, ελ?χιστοι μπ?ρεσαν να προβλ?ψουν ?τι ?ταν επικε?μενη μια τ?τοια εξ?γερση ? να μαντ?ψουν την κλ?μακα των διαδηλ?σεων. Ωστ?σο, πολλο? ορατο? παρ?γοντες, σχετιζ?μενοι με την παιδε?α, τη δημογραφ?α και την ?λλειψη οικονομικ?ν δυνατοτ?των, επισ?μαιναν εδ? και αρκετ? καιρ? ?ναν ολο?να αυξαν?μενο βαθμ? πολιτικ?ς αστ?θειας.
Εν? η αφ?γηση για την εξ?γερση στην Α?γυπτο μιλ?ει ως επ? το πλε?στον για μια «νεανικ? επαν?σταση», φα?νεται να υποτιμ? τον καθοριστικ? ρ?λο που ?παιξε το συνεχ?ς ανερχ?μενο μορφωτικ? επ?πεδο των νεαρ?ν Αιγυπτ?ων στην αν?πτυξη σκληρ?ς κριτικ?ς απ?ναντι στο περιχαρακωμ?νο καθεστ?ς τους.
Καν?νας δεν αμφιβ?λλει ?τι ?σοι συμμετε?χαν στις μεγ?λες διαδηλ?σεις αντιπροσ?πευαν ?να ευρ? φ?σμα της αιγυπτιακ?ς κοινων?ας. Δεν μπορο?με ?μως να μην παρατηρ?σουμε ?τι μηχανικο?, δικηγ?ροι, γιατρο?, φοιτητ?ς πανεπιστημ?ου, ?παιξαν πρωταγωνιστικ? ρ?λο στο κ?νημα αμφισβ?τησης.
Αυτ? ?ρχεται σε συμφων?α με μ?α απ? τις καλ?τερα τεκμηριωμ?νες διαπιστ?σεις στην πολιτικ? επιστ?μη: ?τι οι μορφωμ?νοι ?νθρωποι ε?ναι πιο πιθαν? να συμμετ?σχουν σε πολιτικ?ς δραστηρι?τητες κ?θε μορφ?ς – απ? τη θεμελι?δη πρ?ξη της ψ?φου μ?χρι τις διαδηλ?σεις. Τα ακριβ? α?τια αυτο? του φαινομ?νου δεν κατανοο?νται π?ντα καλ?. Ισως οι μορφωμ?νοι ?νθρωποι να ε?ναι πιο κριτικο? παρατηρητ?ς των πολιτικ?ν εξελ?ξεων και λιγ?τερο πρ?θυμοι να αποδεχθο?ν τα λ?θη εν?ς αυταρχικο? ηγ?τη που δεν δ?νει λογαριασμ? σε καν?ναν.
Δικ?ς μας ?ρευνες ?χουν δ?σει ?μφαση στο π?ς αυτ? η σ?νδεση μεταξ? μ?ρφωσης και πολιτικ?ς συμμετοχ?ς επηρε?ζεται συχν? απ? τις ευκαιρ?ες που υπ?ρχουν στην αγορ? εργασ?ας. Για να το θ?σουμε απλ?, οι δεξι?τητες που αποκτο?νται μ?σω της εκπα?δευσης οδηγο?ν σε α?ξηση της προθυμ?ας συμμετοχ?ς στην πολιτικ? ζω? αλλ? και της αποτελεσματικ?τητ?ς της (ας σκεφτο?με π?σο ε?κολα χειρ?ζονται οι γν?στες των ν?ων τεχνολογι?ν το Facebook και το Twitter, χρησιμοποι?ντας τα για τους στ?χους τους).
Ε?ν οι μορφωμ?νοι ν?οι βρ?σκουν αναγν?ριση και ανταμοιβ? στον επαγγελματικ? στ?βο, ?χουν την φυσικ? τ?ση να χρησιμοποιο?ν λιγ?τερο τον χρ?νο και την ενεργητικ?τητ? τους για πολιτικο?ς σκοπο?ς. Σε χ?ρες ?που οι οικονομικ?ς ευκαιρ?ες για τους εκπαιδευμ?νους ν?ους ε?ναι ?φθονες παρατηρε?ται λιγ?τερη ενασχ?ληση των μορφωμ?νων με την πολιτικ?.

Ο αραβικ?ς κ?σμος δεν υπ?ρξε ποτ? πρ?τυπο οικονομικο? δυναμισμο?
. Οι οικονομ?ες των χωρ?ν της περιοχ?ς δεν ε?ναι προσανατολισμ?νες σε δραστηρι?τητες που να αξιοποιο?ν αποτελεσματικ? το ανθρ?πινο κεφ?λαιο που δημιουργε?ται μ?σω της εκπα?δευσης.
Λιγ?τερο αναγνωρισμ?νο ε?ναι το γεγον?ς ?τι πολλ?ς αραβικ?ς χ?ρες αν?κουν σε εκε?νες που ?χουν επενδ?σει τα περισσ?τερα κεφ?λαια στην εκπα?δευση. Πρ?σφατα στοιχε?α που συγκεντρ?θηκαν για 104 χ?ρες, δε?χνουν ?τι αν?μεσα στο 1980 και το 1999, η Α?γυπτος ?ταν η π?μπτη χ?ρα στον κ?σμο ?σον αφορ? την ταχ?τητα α?ξησης του μ?σου ?ρου χρ?νων εκπα?δευσης των παιδι?ν – διπλασ?ασε αυτ?ν τον αριθμ? απ? μ?λις 2,3 χρ?νια σε 5,5. Η Τυνησ?α δεν βρ?σκεται πολ? π?σω σε αυτ? το πεδ?ο: τα χρ?νια εκπα?δευσης αυξ?θηκαν απ? 2,5 σε 5.

Σ?μερα, λοιπ?ν, μεγ?λος αριθμ?ς Αρ?βων ν?ων
ε?ναι πολ? πιο μορφωμ?νοι απ? τους γονε?ς τους και τους παππο?δες τους. Καθ?ς δεν υπ?ρχουν αρκετ?ς ευκαιρ?ες για ικανοποιητικ? απασχ?ληση, ε?ναι πιο πιθαν? να αφιερ?σουν τις δεξι?τητ?ς τους σε πολιτικ?ς δραστηρι?τητες, απ? τη δημιουργ?α πολιτικ?ν μπλογκ μ?χρι την οργ?νωση διαδηλ?σεων. Και καθ?ς δεν βρ?σκουν δημοκρατικ? δι?ξοδο, μπορε? να καταλ?ξουν να αποσταθεροποι?σουν καθεστ?τα τα οπο?α μ?χρι πρ?σφατα φα?νονταν να ?χουν τον απ?λυτο ?λεγχο.
Το να επενδ?ει μια χ?ρα στην εκπα?δευση ε?ναι καλ? απ? μ?νο του. Η ειρωνε?α ε?ναι, ωστ?σο, ?τι επενδ?οντας στην εκπα?δευση χωρ?ς να προσφ?ρουν στους ν?ους οικονομικ?ς ευκαιρ?ες, δημιουργ?ντας δηλαδ? στρατι?ς μορφωμ?νων αν?ργων, οι ηγ?τες των αραβικ?ν καθεστ?των συν?βαλαν σε μεγ?λο βαθμ? στην κατ?σταση που σ?μερα τους θ?τει σε κ?νδυνο ? τους ?χει ?δη ανατρ?ψει. Ας ελπ?ζουμε ?τι η δημοκρατικ? μετ?βαση που φα?νεται στον ορ?ζοντα θα συμβαδ?σει με την αν?πτυξη και την α?ξηση της απασχ?λησης που χρει?ζονται αυτ?ς οι χ?ρες για να πραγματ?σουν το οικονομικ? δυναμικ? τους.
*Αναδημοσ?ευση μετ?φρασης του ?ρθρου των Filipe Campante και Davin Chor στην International Herald Tribune, απ? την Καθημεριν? της 6/3/2011. Ο κ. Filipe Campante ε?ναι επ?κουρος καθηγητ?ς Πολιτικ?ν Επιστημ?ν στο Harvard Kennedy School. Ο κ. Davin Chor ε?ναι επ?κουρος καθηγητ?ς στο Singapore Management University.
|
Ροή Ειδήεων

15:01 | Πρέβεζα
Το νέο ΔΣ του κυνηγετικού συλλογου Πρέβεζας


14:02 | Πρέβεζα
Επιστολή του Βουλευτή Σ.Γιαννάκη με αφορμή τις αυτοδιοικητικές εκλογές


18:18 | Πρέβεζα
Επιτέλους! Παραδόθηκαν τα πρώτα 15 χλμ της Αμβρακίας οδού


14:02 | Πρέβεζα
Στην Πρέβεζα αύριο ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ηπείρου Σπύρος Ριζόπουλος


13:58 | Πρέβεζα
''Επέστρεψε'' στην βάση του το γλυπτό του ''Χαλασμού της Πρέβεζας''


18:0 | Πρέβεζα
Η καρδιολόγος Κωνσταντίνα Κατσάνου υποψήφια με τον συνδυασμό του Ν. Γεωργάκου


13:12 | Πρέβεζα
Η Πρέβεζα ετοιμάζεται να γιορτάσει την πρώτη Ανάσταση


09:44 | Πρέβεζα
Το απόγευμα της Μ.Τετάρτης τα αποκαλυπτήρια του ψηφιδωτού του ΠατροΚοσμά


09:35 | Ήπειρος
Ημερίδα ''Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ. στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία''


21:12 | Αθλητικά
LIVE!! Η Απονομή πρωταθλήματος στον ΠΑΟΚ


17:20 | Ελλάδα
ΑΡΙΣΤΕΡΑ? Άσε μας κουκλίτσα μου!


22:50 | Πρέβεζα
Ο Δημ. Καραμανίδης υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Νίκου Γεωργάκου


22:10 | Πρέβεζα
Μεγάλη συγκέντρωση Ροπόκη στα εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου [Video]


16:04 | Πρέβεζα
Το Σάββατο τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ!


09:35 | Πρέβεζα
Σήμερα τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ