ΩΡΑ
16:32:24
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
11 ??????? 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

???????? - ????? ??? ?? ?????????? ????????? ???????? ???? ??????? ??? ???
Το περιεχ?μενο της επιστολ?ς:

«Κ?ριε πρ?εδρε,
η ατμ?σφαιρα που επικρατε? στην κοιν? γν?μη απ? τις καταγγελ?ες που βλ?πουν το φως της δημοσι?τητας, αλλ? και απ? το θλιβερ? σκηνικ? διαμ?ρφωσης των καταγγελι?ν αυτ?ν, ε?ναι πραγματικ? αποπνικτικ? και επιβ?λει ?μεσες αποφ?σεις.
Η οργ?νωση του ποδοσφα?ρου στηρ?ζεται στην?αρχ? του αυτοδιο?κητου που σημα?νει με απλ? λ?για, ?τι το συντεταγμ?νο ποδ?σφαιρο οφε?λει να φροντ?ζει τα του ο?κου του και να διασφαλ?ζει το ?διο την αξιοπιστ?α και τη φερεγγυ?τητ? του και την τ?ρηση της νομιμ?τητας χωρ?ς παρεμβ?σεις και ρυθμιστικ?ς δρ?σεις της ελληνικ?ς πολιτε?ας.
Η Κυβ?ρνηση ?χει επανειλλημ?νως δηλ?σει, ?τι σ?βεται το αυτοδιο?κητο του ποδοσφα?ρου, ?χει ?μως επ?σης κατηγορηματικ? αποσαφην?σει ?τι το αυτοδιο?κητο τελει?νει εκε? που αρχ?ζει το δημ?σιο συμφ?ρον.
Μ?σα σε αυτ?ς τις παραμ?τρους διεξ?χθη π?ρυσι ο δι?λογος της ελληνικ?ς πολιτε?ας με την ΕΠΟ, που ε?χε ως αποτ?λεσμα, την αναμ?ρφωση του πειθαρχικο? κ?δικα της ΕΠΟ, τις αλλαγ?ς στο σ?στημα της αθλητικ?ς δικαιοσ?νης και τις ρ?τρες β?ας στις συμβ?σεις του ΟΠΑΠ. Η ?ννοια του δημ?σιου συμφ?ροντος κ?ριε Πρ?εδρε, ?πως το ?χουμε διευκριν?σει δημ?σια σε πολλ?ς περιστ?σεις, δεν ε?ναι γενικ? και αφηρημ?νη, ο?τε θεωρητικ?. Συνδ?εται με τη σταδιακ? εξ?λειψη των δ?ο μεγ?λων παθογενει?ν , που διαχρονικ? μαστ?ζουν το ποδοσφαιρικ? γ?γνεσθαι, τη β?α και τη διαφθορ?, τ?σο γενικ? , ?σο και ειδικ?τερα στην αξιοπιστ?α των πρωταθλημ?των. Συνδ?εται ?ρρηκτα με το γεγον?ς ?τι το ελληνικ? ποδ?σφαιρο χρηματοδοτε?ται , στη δ?σκολη οικονομικ? συγκυρ?α την οπο?α διαν?ουυμε, με ιδια?τερα μεγ?λα ποσ?, το αυτοδιο?κητο επομ?νως ποδ?σφαιρο ε?ναι στην ουσ?α , ?πως το γνωρ?ζουν οι π?ντες, κατ? ?να μεγ?λο του μ?ρος κρατικοδ?αιτο. Πριν απ? περ?που ?να χρ?νο, ο Υπουργ?ς Πολιτισμο? και Τουρισμο?, κ. Γερουλ?νος, ε?χε σαφ?στατα συνδ?σει την ?μεση ? την ?μμεση κρατικ? χρηματοδ?τηση με τη σταδιακ? εφαρμογ? απ? το συντεταγμ?νο ποδ?σφαιρο ?λων των αναγκα?ων μ?τρων που ε?ναι απαρα?τητα για την εξ?λειψη της β?ας και κ?θε εστ?ας διαφθορ?ς και ανυποληψ?ας. Οι κρατικ?ς χρηματοδοτ?σεις ανεστ?λησαν για αρκετο?ς μ?νες και επανελ?φθησαν με τις ρ?τρες του ΟΠΑΠ, ?ταν επ?λθε η αυστηριοπο?ηση του πειθαρχικο? κ?δικα και η αναμ?ρφωση της αθλητικ?ς δικαιοσ?νης.
Η πολιτικ? αυτ? ισχ?ει και σ?μερα και θα ισχ?σει και στο μ?λλον. Η πολιτικ? αυτ? σημα?νει απλ? ?τι οι χρηματοδοτ?σεις της ελληνικ?ς πολιτε?ας προς το συντεταγμ?νο ποδ?σφαιρο δεν ε?ναι ?νευ ?ρων και δεν ε?ναι για καν?να δεδομ?νες. Ε?ναι αναπ?σπαστα συνδεδεμ?νες με τις παραμ?τρους δημοσ?ου συμφ?ροντος , που αναφ?ρονται παραπ?νω. Τη θ?ση αυτ? συμμερ?ζεται απολ?τως ο ΟΠΑΠ, ο οπο?ος στην υπ?θεση της εξυγ?ανσης του ελληνικο? ποδοσφα?ρου, συντ?σσεται πλ?ρως με την πολιτε?α.
Η ελληνικ? πολιτε?α διατηρε? το δικα?ωμα κατ? την κρ?ση της και σταθμ?ζοντας το δημ?σιο συμφ?ρον, να διακ?ψει εν ?λο ? εν μ?ρει καθ?ς και να εξαρτ?σει υπ? προ?ποθ?σεις την κρατικ? χρηματοδ?τηση, και σ?ντομα θα λ?βει τις απαρα?τητες αποφ?σεις. Και ε?ναι επιβεβλημ?νο να το πρ?ξει, αν δεν πεισθε? ?τι ?χουν ληφθε? οι αποφ?σεις που απαιτε?ται να ληφθο?ν για την αποκατ?σταση της αξιοπιστ?ας του ποδοσφα?ρου.
Υπ? τα παραπ?νω δεδομ?να και με β?ση την αν?λυση της συγκεκριμ?νης κατ?στασης που ?χει διαμορφωθε?, εκτιμ? ?τι πρ?πει να ληφθο?ν οι αποφ?σεις για τις οπο?ες ?χουμε ?δη λεπτομερ?ς και σε β?θος συζητ?σει.
1. Η Σο?περ Λ?γκας υπ? τις περιστ?σεις με τον τρ?πο που λειτουργε? αλλ? και με τη συμπεριφορ? συγκεκριμ?νων παραγ?ντων που την απαρτ?ζουν, ε?ναι ακατ?λληλη να διοργαν?σει πρωτ?θλημα. Η ΕΠΟ φ?ρει την ευθ?νη απ?ναντι στην Πολιτε?α για την φερεγγυ?τητα και την αξιοπιστ?α ?λων των πρωταθλημ?των.Οι τεχνικ?ς παρ?μετροι του παραπ?νω θ?ματος για το επ?μενο πρωτ?θλημα πρ?πει να αποσαφηνιστο?ν ?μεσα. Μ?σα στις παραμ?τρους αυτ?ς, η ΕΠΟ οφε?λει να προσκομ?σει σαφ?ς σχ?διο με το οπο?ο να αντιμετωπ?ζονται αποτελεσματικ? σε οργανωτικ? και πειθαρχικ? επ?πεδο, τα θ?ματα της β?ας και της αξιοπιστ?ας.
2.Απαιτε?ται η λ?ψη αποτελεσματικ?ν μ?τρων για τη θωρ?κιση της διαιτησ?ας και του πειθαρχικο? ελ?γχου των διαιτητ?ν αλλ? και των παραγ?ντων. Απαιτε?ται η θ?σπιση εν?ς πλ?ρους κ?δικα δεοντολογ?ας διαιτητ?ν και παραγ?ντων, η παρ?βαση του οπο?ου να επιφ?ρει απ?λεια της ιδι?τητ?ς τους. Η επιλογ? των διαιτητ?ν αλλ? και η μετ?κληση ξ?νων διαιτητ?ν ?ταν ε?ναι αναγκα?ο, πρ?πει να γ?νεται με σ?στημα που εξασφαλ?ζει πλ?ρως τη διαφ?νεια και την αμεροληψ?α.
3. Εχουμε τ?λος συζητ?σει διεξοδικ? την πε?ρα που αποκομ?ζουμε φ?τος στο θ?μα της β?ας και την αν?γκη θ?σπισης αποτρεπτικ?ν ποιν?ν για α. τα βεγγαλικ?, τις κροτ?δες και εν γ?νει τις επικ?νδυνες για την ομαλ? διεξαγωγ? των αγ?νων ε?φλεκες ?λες.β. τον μηχανισμ? διακοπ?ς των αγ?νων με κανονιστικο?ς αυτοματισμο?ς ?ταν απειλε?ται η σωματικ? ακεραι?τητα αθλητ?ν και νομ?μως παρευρισκ?μενων στον αγωνιστικ? χ?ρο. γ. την περαιτ?ρω αυστηριοπο?ηση των ποιν?ν σε επεισ?δια ευρε?ας κλιμακας και την υποτροπ?. Αναμ?νω τις θ?σεις σας για τα παραπ?νω θ?ματα και ε?μαι στη δι?θεσ? σας για την αποσαφ?νιση των σημε?ων που απαιτο?ν τεχνικ? επεξεργασ?α.
Με εκτ?μηση
Ο ΓΓΑ
Παναγι?της Μπιτσαξ?ς

|
Ροή Ειδήεων

18:0 | Πρέβεζα
Η καρδιολόγος Κωνσταντίνα Κατσάνου υποψήφια με τον συνδυασμό του Ν. Γεωργάκου


13:12 | Πρέβεζα
Η Πρέβεζα ετοιμάζεται να γιορτάσει την πρώτη Ανάσταση


09:44 | Πρέβεζα
Το απόγευμα της Μ.Τετάρτης τα αποκαλυπτήρια του ψηφιδωτού του ΠατροΚοσμά


09:35 | Ήπειρος
Ημερίδα ''Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ. στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία''


21:12 | Αθλητικά
LIVE!! Η Απονομή πρωταθλήματος στον ΠΑΟΚ


17:20 | Ελλάδα
ΑΡΙΣΤΕΡΑ? Άσε μας κουκλίτσα μου!


22:50 | Πρέβεζα
Ο Δημ. Καραμανίδης υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Νίκου Γεωργάκου


22:10 | Πρέβεζα
Μεγάλη συγκέντρωση Ροπόκη στα εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου [Video]


16:04 | Πρέβεζα
Το Σάββατο τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ!


09:35 | Πρέβεζα
Σήμερα τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ


09:21 | Πρέβεζα
B2B Συναντήσεις με Ιταλούς Agents για την προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών


22:50 | Αθλητικά
Βραδιά εκπλήξεων στην Euroleague


20:55 | Πρέβεζα
Η πανίδα έκανε τα ''εγκαίνια'' της Αμβρακίας οδού


20:23 | Δήμος Πάργας
Πρόσκληση εγκαινίων εκλογικού κέντρου Αντ. Νάστα


14:45 | Ήπειρος
Πρόσκληση της Παράταξης Κοινό των Ηπειρωτών σε ημερίδα για τα απορρίματα


09:48 | Πρέβεζα
Η Ryanair στο Άκτιο με αεροπορική σύνδεση της Πρέβεζας με την Βουδαπέστη


14:02 | Πολιτική
Στις 9 το πρώτο κουδούνι από το Σεπτέμβρη


12:54 | Πρέβεζα
Την Κυριακή η παρουσίαση του ψηφοδελτίου του Χρ. Μπαΐλη